P-plats

Parkering inom förening

Parkering av fordon på annat än markerade platser är inte tillåten.

Det är tillåtet att köra in på gårdarna men endast en kort stund för avlastning.

Lägenhetens parkeringsruta

Till varje lägenhet hör en parkeringsruta vars nummer motsvaras av lägenhetsnumret.

Fordon av personbilstyp får parkeras inom parkeringsrutan.

Parkeringsrutan är inte avsedd för varaktig uppställning av fordonsvrak.

Reparation eller service av fordon får ej ske på parkeringsrutan.

Innehavaren ansvarar för renhållning och snöskottning av  parkeringsrutan.

 

Gästparkeringar

Inom föreningen finns ett antal gästparkeringar, som uteslutande är till för gäster till de boende.

Bostadsrättsinnehavare som är i behov av extra parkeringsruta (firmabilar motsv) ombeds ta kontakt med vicevärden.

Boende som parkerar på gästparkeringen riskerar att få betala kontrollavgift.

Tillsyn av parkeringen inom området sköts av externt parkeringsbolag, kontrollavgift som utfärdas av parkeringsbolag ansvarar inte föreningen för.

Parkeringsrutor för handikappsparkering finns inom området.

03